پزشکان ما

با کادر درمانی ما بیشتر آشنا شوید

دکتر علیرضا هدایتی

پزشک - متخصص بیهوشی آرامبخشی و مراقبت های ویژه

دکتر فائزه فتوحی

دندانپزشک – متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

دکتر مصطفی گواهی

دندانپزشک – متخصص جراحی فک و صورت

دکتر پریسا روحانی

دندانپزشک – دندانپزشک و جراح عمومی

دکتر عاطفه السادات هدایتی

دندانپزشک – دندانپزشک و جراح عمومی

محمد محبوب

مدیریت - کارشناس بیهوشی و مدیر داخلی

مینا مظفری خواه

سوپروایزر پذیرش

دکتر مژگان کارگر

دندانپزشک – متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

راضیه طالبی

سوپروایزر آموزشی

نرگس جعفری

دستیار دندانپزشک

دکتر اسماعیل ساجدی

دندانپزشک-دندانپزشک و جراح عمومی

دکتر سینا بقایی فر

دندانپزشک-دندانپزشک و جراح عمومی

دکتر مهران خالقی

دندانپزشک-دندانپزشک و جراح عمومی

دکتر کیمیا گرجی

دندانپزشک-دندانپزشک و جراح عمومی

دکتر الهه یاسایی

پزشک - متخصص بیهوشی آرامبخشی و مراقبت های ویژه

دکتر امیرحسین منتظری

دندانپزشک-دندانپزشک و جراح عمومی

Call Now Button